Καταστατικό της «Ενωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»

Καταστατικό της «Ενωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»

Άρθρο 1

Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια

Ιδρύεται Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

Ως έδρα έχει την εκάστοτε έδρα του ΑΘΗΝΑ 9.84, ως Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πρωτεύουσας, ο οποίος σήμερα εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων.

Η Διάρκεια της Ένωσης είναι κατ’ αρχήν εικοσαετής, με δυνατότητα παράτασης.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί της Ένωσης είναι:

1)      Η προστασία και διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων των Δημοτικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών  Σταθμών .

2)      Η ενημέρωση των μελών.

3)      Οι παρεμβάσεις σε δημόσιες, δημοτικές και κάθε άλλη Αρχή καθώς και σε ιδιώτες για την προστασία της δημοτικής ραδιοφωνίας.

Οι παραπάνω σκοποί είναι κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3

Η πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών μπορεί να επιδιωχθεί από την Ένωση με τα εξής μέσα:

1)      Με την διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των Δημοτικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών  Σταθμών.

2)      Με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον Δικαστηρίων για θέματα που αφορούν την Δημοτική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.

3) Με την παροχή νομικής και κάθε άλλης νόμιμης συνδρομής σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων του.

Άρθρο 4

Μέλη

Ιδρυτικά Μέλη είναι τα νομικά πρόσωπα – Δημοτικές Επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας  και Τηλεόρασης που από την αρχή συμμετέχουν στην προσπάθεια για την δημιουργία της Ένωσης.

Μετά την σύσταση της Ένωσης, μπορεί να γίνει Μέλος της και κάθε άλλη Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας  και Τηλεόρασης που το επιθυμεί, με αίτησή της στην Επιτροπή Διοίκησης και Εκπροσώπησης της Ένωσης.

Kάθε Μέλος μπορεί να διορίσει και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του στην Ένωση, εφόσον ο διορισμός γίνει με την νόμιμη διαδικασία, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Μέλους.

Άρθρο 5

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Επιτροπής Διοίκησης, η οποία εκπροσωπεί την Ένωση, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη της Επιτροπής Διοίκησης καθώς και να απολαμβάνουν κάθε ωφέλειας νόμιμα επιδιωκόμενης από την Ένωση.

Τα μέλη υποχρεούνται να λειτουργούν για την προαγωγή των σκοπών της Ένωσης και να μην αντιστρατεύονται σε αυτούς.

Άρθρο 6

Τρόπος Διοίκησης – Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των μελών της Ένωσης και είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Διοίκησης της Ένωσης. Έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) να εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης, β)  να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, γ) να αποφασίζει για την μετατροπή της Ένωσης σε Σωματείο, δ)  να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης

Η Συνέλευση των μελών της Ένωσης συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του Αστικού Κώδικα, κατ’ αναλογία με τις διατάξεις για τα Σωματεία, και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, εκτός αν κατά το καταστατικό αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Διοίκησης.

Για τη μεταβολή του σκοπού της Ένωσης εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 100 του Αστικού Κώδικα. Απλή επέκταση του σκοπού δεν θεωρείται μεταβολή αυτού.

Άρθρο 7

Κάθε χρόνο συγκαλείται μία τακτική Γενική Συνέλευση από την Επιτροπή Διοίκησης, η οποία την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή, με πρόσκληση που οπωσδήποτε πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια.

Ταυτόχρονα με την Προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι τον χρόνο ενάρξεώς της.

Η ταμειακή ενημερότητα των μελών ανακοινώνεται αμέσως πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης από τον εκτελούντα χρέη ταμία της Ένωσης.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Ένωσης, με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης ή με έγγραφη αίτηση του 1/5  των μελών της Ένωσης. Η Επιτροπή Διοίκησης είναι υποχρεωμένη σε επτά  ημέρες το αργότερο απ’ την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς και να φέρουν τις υπογραφές των αιτούντων. Η Έκτακτη Γενική συνέλευση προκηρύσσεται 4 τουλάχιστον ημέρες πριν απ’ την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ένωσης.

Σε εντελώς έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση χωρίς καμία προδικασία, εφόσον παρίστανται όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη σύγκληση της Συνέλευσης.

Άρθρο 8

Τρόπος Διοίκησης

Η Επιτροπή Διοίκησης αποτελείται από πέντε (5)  μέλη της Ένωσης που αναδεικνύονται με εκλογές μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε σφραγισμένο φάκελο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής και αφού έχει ήδη ανακοινωθεί ο αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών, η Συνέλευση εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από δύο έως τρία μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την διαλογή των ψήφων, τη σύνταξη πρακτικού ψηφοφορίας και την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Μετά από το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει όλο το εκλογικό υλικό στην Επιτροπή Διοίκησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία θέσουν υποψηφιότητα για την Επιτροπή Διοίκησης λιγότερα από πέντε πρόσωπα, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπιστώσει την αδυναμία συγκέντρωσης επαρκούς αριθμού υποψηφίων, ματαιώνει την ψηφοφορία και η θητεία της προηγούμενης Επιτροπής Διοίκησης παρατείνεται μέχρι την ευδόκιμη ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών από τη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία των μελών είναι διετής. Η θητεία της απερχόμενης Επιτροπής Διοίκησης παύει μόλις συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Επιτροπή που εξελέγη από τις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Η Επιτροπή παύεται προ της λήξεως της θητείας της με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από διατύπωση μομφής. Η απόφαση λαμβάνεται στην περίπτωση αυτή με την απαρτία του ημίσεως και πλέον των μελών.

Η Επιτροπή διοικεί υπεύθυνα την Ένωση βάσει των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει δε σε κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών και διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή Διοίκησης συγκροτείται σε σώμα με πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή των μελών της. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της θητείας της εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα – πρακτικογράφο και τον Ταμία.

Ο εκάστοτε οριζόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης  εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών στις σχέσεις αυτού ή και διαφορές, συγκαλεί, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές, εκτελεί τις αποφάσεις της  Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα της Επιτροπής όλα τα έγγραφα και μαζί με τον Ταμία της Επιτροπής όλα τα εντάλματα πληρωμών. Επίσης, μαζί με τον Γραμματέα υπογράφει και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο εκάστοτε οριζόμενος ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, ο οποίος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου μέχρι τη λήξη της απουσίας ή την άρση του κωλύματός του. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου. 

Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου προεδρεύει μέλος που ορίζει η Επιτροπή ή το εναπομείναν μέλος αυτής.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 3 μέλη αυτής και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος της συνεδρίασης.

Άρθρο 10

Πόροι της Ένωσης και Διαχείριση της περιουσίας της

Η λειτουργία της Ένωσης βασίζεται πρωτίστως στην εθελοντική εισφορά εργασίας και μέσων από τα μέλη της. Πρωταρχικός σκοπός είναι να αποτελεί πολλαπλασιαστικό παράγοντα επιρροής των μελών της και όχι οικονομικό βάρος γι’ αυτά.

Η Ένωση μπορεί να επιδιώκει τους σκοπούς της και μέσα από την ανταλλαγή υπηρεσιών με φορείς και οντότητες, των οποίων τις υπηρεσίες χρειάζεται για τη λειτουργία της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, δηλαδή με ουδέτερο οικονομικό αποτέλεσμα.

Κατ’ εξαίρεση και εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση της Επιτροπής Διοίκησης μπορεί να αποφασίσει την επιβολή ετήσιας συνδρομής του κάθε Μέλους και το ποσό αυτής ή να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Διοίκησης να αποφασίσει το ύψος της ετήσιας συνδρομής.

Η Ένωση μπορεί επίσης να δέχεται έκτακτους πόρους, με τη μορφή εθελοντικών εισφορών των μελών ή και τρίτων και τα έσοδα τυχόν εκδηλώσεων και εορτών που θα διοργανώνει.

Τυχόν εισφορές σε πράγματα, κινητά και ακίνητα, αποτελούν την περιουσία της Ένωσης. Τυχόν δωρεές των μελών προς την Ένωση, εφόσον επιτρέπονται από τη νομοθεσία, γίνονται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των κοινωφελών σκοπών της.

Η περιουσία της Ένωσης είναι ακατάσχετη.

Ό,τι αφορά την διοίκηση, διάθεση, διαχείριση των πόρων και της περιουσίας της Ένωσης ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης  και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Για την τρέχουσα διαχείριση πόρων και περιουσίας της Ένωσης, υπεύθυνος είναι ο Ταμίας της Επιτροπής Διοίκησης.

Άρθρο 11

Διάλυση της Ένωσης

Η Ένωση δεν διαλύεται παρά μόνο με απόφαση όλων των μελών ή αυτοδικαίως με την πάροδο του ταχθέντος χρόνου.

Η Ένωση διαλύεται επίσης αυτοδικαίως, αν τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων της.

Άρθρο 12

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται οποτεδήποτε θελήσει τούτο η Γενική Συνέλευση, στη σχετική δε απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης πρέπει να αναφέρεται ότι η συγκληθείσα συνέλευση είναι και καταστατική.

Άρθρο 13

Μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης, η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων, η εκπροσώπηση και κάθε άλλη ενέργεια για τη σύσταση της Ένωσης διενεργείται από προσωρινή Επιτροπή

Διοίκησης, που θα ορισθεί με πρακτικό από τα Ιδρυτικά Μέλη που υπογράφουν το παρόν.

Άρθρο 14

Το παρόν Καταστατικό υπογράφεται από τα πιο κάτω αναγραφόμενα Ιδρυτικά Μέλη.

Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας